СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

   
     Свържете се с нас: +359 52 603 586; +359 883 505 057
Докоснете За Повикване

МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ДО 31/12/2020

СЪОБЩЕНИЕ 7 / COVID-19

На основание чл. 362 от Кодекса на търговското корабоплаване, във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, отчитайки препоръките на Циркулярно писмо № 4204/ Add.5/Rev.1 от 02 април 2020г. на Международната морска организация (IMO) по отношение на възникналите затруднения с извършването на смени на корабните екипажи, разпоредбите на Разпореждане № 125/24.03.2020г. за удължаване срока на валидност на свидетелствата за правоспособност и свидетелствата за професионална компетентност на морски лица, изпълняващи задължения на борда на кораб, и аналогичните мерки, предприети от държавите със значителен брой сертифицирани морски лица,

НАРЕЖДАМ:

I. Морски лица, притежаващи свидетелства за професионална компетентност (CoC) за специална и допълнителна подготовка, издадени от ИА „Морска администрация”, срокът на валидност на които изтича до 30.06.2020г. и за подновяването им се изискват опреснителни курсове, се удължават до края на календарната 2020г., процедирайки по следния начин:

1. Морското лице представи по електронен път (електронна поща) или лицензиран пощенски оператор заявление за удължаване, в което се посочват свидетелствата, които изтичат, и приложи копие на трудов договор за наемане на работа или писмо от менинг агент или корабособственик за предстоящо заминаване.

2. Извършената проверка от служители на ИА „Морска администрация” докаже, че съответното морско лице притежава продължаваща компетентност, съгласно Правило I/11, параграф 1.2 от Приложението на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW’78), както е изменена, по един от начините, изброени в Раздел A-I/11 на Кодекс STCW по отношение на изискуемия плавателен стаж.

3. На морското лице се изпраща по електронен път на заявен от него електронен адрес, подписано с квалифициран електронен подпис от оправомощено от мен лице, индивидуално писмо, съгласно Приложение 1, за удължаване до края на 2020г. срока на валидност на съответното/ите свидетелство/а, без да се изисква преминаване на опреснителен курс.

4. За удължаването на срока на съответните свидетелства няма да бъде начисляванa и заплащана административна такса.

II. Морски лица, притежаващи свидетелства за правоспособност (СоС), издадени от ИА „Морска администрация”, срокът на валидност на които изтича до 30.06.2020г. и за подновяването/ удължаването им се изисква полагане на изпит пред Агенцията, поради заемане длъжност, с една или няколко степени по-ниска спрямо посоченото ниво на отговорност в свидетелството или непокриване на една или повече функции, подават заявление за удължаване срока им на валидност до 31.12.2020г., при условие, че са изпълнени изискванията за продължаваща компетентност, посочени в т. I.2 от настоящото Разпореждане.

III. Удължаването на свидетелствата за правоспособност по т.II се извършва със съответния запис в свидетелството, след представяне от морското лице на копие на трудов договор за наемане на работа или писмо от менинг агент или корабособственик за предстоящо заминаване.

IV. ИА „Морска администрация” има готовност за изпращане на потвърждения по запитвания за издадени свидетелства на морски лица, както и на издадените по т. I индивидуални писма на електронен адрес bma@marad.bg или verification@marad.bg.

V. Заявления за удължаване на срока на валидност на свидетелствата по т. I, справки и запитвания могат да бъдат подавани на електронни адреси:, stw_bs@marad.bg, stw_vn@marad.bg.

VI. Контрол по изпълнението на разпореждането възлагам на главния секретар на ИА „Морска администрация”, директорите на Дирекция „Морска администрация – Бургас” и Дирекция „Морска администрация – Варна”.

к.д.п. ЖИВКО ПЕТРОВ

Изпълнителен директор

на ИА „Морска администрация”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0Shares
bg_BG